top of page

RODO, POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW „COOKIES” 

NA STRONIE INTERNETOWEJ  - www.pracowniaekspertyzsrodowiskowych.com

 • Właściciel strony internetowej  www.pracowniaekspertyzsrodowiskowych.com tj. Pracownia Ekspertyz Środowiskowych Klaudia Wszołek, ul. Jagodowa 19/41, 30-427 Kraków, NIP: 6793281740, dokłada najwyższej staranności do ochrony prywatności, dlatego przedstawia informacje o działaniach podejmowanych na danych osobowych, aby wszyscy Użytkownicy mogli w pełni zrozumiałe i według swoich preferencji, korzystać z przedmiotowej strony internetowej. 

 • Z powyższych względów ustanowiona została Polityka Prywatności, z której Użytkownicy mogą dowiedzieć się jakie kroki podejmuje Pracownia Ekspertyz Środowiskowych Klaudia Wszołek dla zapewnienia rzetelności i transparentności przetwarzania danych osobowych, jakich standardów przestrzega i w jakim zakresie zbiera i dokonuje działań na danych osobowych.

 

§1

 1. Pracownia Ekspertyz Środowiskowych Klaudia Wszołek, ul. Jagodowa 19/41, 30-427 Kraków, NIP: 6793281740 jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), zwana dalej Administratorem.

 2. Administrator, niniejszym obliguje się do właściwej ochrony danych osobowych Użytkowników strony internetowej  www.pracowniaekspertyzsrodowiskowych.com, a co za tym idzie wprowadza przedmiotową Politykę Prywatności i plików „cookies”, zwaną dalej „Polityką” i obliguje się do jej bezwzględnego stosowania.

 3. Z Administratorem można się skontaktować:

        a) pisemnie na adres: ul. Jagodowa 19/41, 30-427 Kraków

        b) mailowo na adres: srodowisko.wszolek@gmail.com

        c) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 884 600 230

   4. W trosce o bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych, Administrator stosuje bardzo wysokie zabezpieczenia         oraz zachowuje poufność wszelkich przekazanych informacji. Jednym z elementów zabezpieczeń jest Polityka                   Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych oraz Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi, którą             Administrator przyjął oraz skrupulatnie stosuje. Administrator realizuje również wszystkie obowiązki spoczywające na           nim jako na administratorze danych osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

   5. Dla skutecznej realizacji ochrony danych osobowych Administrator zapewnia:

       a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne;

       b) kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych;

       c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony.

   6. Wszystkie dane osobowe przekazane Administratorowi są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania                 przewidzianych przez przepisy prawa:

       a) w każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych;

       b) dane osobowe przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty;

       c) dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w                sposób niezgodny z tymi celami;

       d) dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania                   danych;

       e) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

       f ) czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a             po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane;

       g) wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO;

       h) dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

   7. Zasady określone w niniejszym dokumencie Polityki stosowane są przez wszystkich pracowników Administratora, jak i         pozostałe osoby mające dostęp do danych osobowych przetwarzanych u Administratora na podstawie innych                     odrębnych umów.

   8. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące         dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane           osobowe. Administrator przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych                             zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

 

§2

 1. W sytuacji kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej, za pomocą formularza dostępnego na stronie  www.pracowniaekspertyzsrodowiskowych.com, lub drogą tradycyjną - dane osobowe zawarte w przedmiotowej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku ze świadczonymi przez niego usługami. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe potrzebne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. 

 2. W sytuacji kontaktu drogą elektroniczną Administrator może żądać podania danych osobowych i w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy, której dotyczy kontakt. W takim przypadku również podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej ze świadczeniem usług Administratora.

 3. Dane osobowe przekazane Administratorowi mogą być ujawnione innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe i usługi zlecone przez Administratora w ramach współpracy przy świadczeniu usług przez Administratora.

 4. Inne ujawnienie danych osobowych właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 5. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania, jak również może wynikać z przepisów prawa określających podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W momencie gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

 6. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w sytuacji, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa. Po upływie przedmiotowego okresu dane będą trwale usuwane lub anonimizowane.

 7. Użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane posiadają w szczególności następujące uprawnienia:

       a) prawo dostępu do danych i informacji;

       b) prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych;

       c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

       d) prawo do przeniesienia danych;

       e) prawo do bycia zapomnianym.

   8. Użytkownicy, którzy uważają, że ich dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, obejmować będzie:

       a) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli osoba sądzi, iż przetwarzanie danych osobowych jego                   dotyczących narusza przepisy prawa;

       b) prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu                             nadzorczego dotyczącej przedmiotowej osoby;

       c) prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, przeciwko Administratorowi Danych Osobowych lub               podmiotowi przetwarzającemu dane.

 

§3

Dane osobowe są przechowywane na serwerze Administratora, bądź serwerach dostawców Administratora, zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – stosowanie RODO oraz pod warunkiem zawarcia stosownych umów powierzenia danych osobowych.

 

§4

 1. Tzw. „ciasteczka”, czyli pliki „cookies”, są plikami numeryczno-tekstowymi, zachowywanymi przez przeglądarkę na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Służą one do identyfikacji Użytkownika lub zapisywania historii akcji podejmowanych przez niego na stronie internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego preferencji. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych ani nie są używane do ich przekazywania.

 2. Pliki „cookies” są używane przez Administratora w celu przechowywania informacji o sesji oraz zapewnienia jej ciągłości po logowaniu, w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika. Pliki „cookies” przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, informacje o odsyłaczu, informacje o preferencjach użytkownika, informacje do automatycznego logowania oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji.

 3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Można to jednak w dowolnym czasie zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej dotyczących plików „cookies” tak, aby nie akceptowała plików „cookies” lub informowała o ich przesyłaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak pamiętać, że nieakceptowanie plików „cookies”, może uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

§5

 1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności oraz plików „cookies”. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie  www.pracowniaekspertyzsrodowiskowych.com w zakładce „RODO, Polityka Prywatności oraz plików „cookies”, w związku z czym rekomendujemy bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności w aspekcie zasad korzystania z serwisu przez wszystkich Użytkowników.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 3. Wszelkie zasady opisane w niniejszej Polityce są przestrzegane przez osoby upoważnione do przetwrzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem dobra osób, których dane te dotyczą.

 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

bottom of page